White Ibis at the Zoo

White Ibis Side White Ibis Head On